PublicationsPublished: [2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005-]2024

  • Jiyuan Yang, Yue Ding, Yidan Wang, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Fei Cai, Jun Ma, Rui Zhang, Zhaochun Ren, Xin Xin. Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure. Web Search and Data Mining (WSDM), 2024. (CCF B, Best Paper Honorable Mention Award)
  • Shiguang Wu, Wenda Wei, Mengqi Zhang, Zhumin Chen, Jun Ma, Zhaochun Ren, Maarten de Rijke, Pengjie Ren. Generative Retrieval as Multi-Vector Dense Retrieval. The 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2024. (CCF A)
  • Chaoyu Shi, Pengjie Ren, Dongjie Fu, Xin Xin, Shansong Yang, Fei Cai, Zhaochun Ren, Zhumin Chen. Diversifying Sequential Recommendation with Retrospective and Prospective Transformers. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2024. (CCF A)
  • Zhongkun Liu, Zhumin Chen, Zhaochun Ren, Shen Gao, Jun Ma, Pengjie Ren. Center-retained fine-tuning for conversational question ranking through unsupervised center identification. Information Processing and Management (IPM), 2024. (CCF B)
  • Tianjie Ju, Weiwei Sun, Wei Du, Xinwei Yuan, Zhaochun Ren, Gongshen Liu. How Large Language Models Encode Context Knowledge? A Layer-Wise Probing Study. The 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024). (CCF B)
  • Yukun Zhao, Lingyong Yan, Weiwei Sun, Guoliang Xing, Shuaiqiang Wang, Chong Meng, Zhicong Cheng, Zhaochun Ren, Dawei Yin. Improving the Robustness of Large Language Models via Consistency Alignment. The 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024). (CCF B)
  • Xin Xin, Liu Yang, Ziqi Zhao, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jun Ma, Zhaochun Ren. On the Effectiveness of Unlearning in Session-Based Recommendation. Web Search and Data Mining (WSDM), 2024. (CCF B)