Members


Ph.D&Master Candidates

Ph.D Candidates

 • Zhongkun Liu
 • Xiaomeng Song
 • Wenchao Sun
 • Zihan Wang
 • Yukun Zhao
 • Yougang Lv
 • Wentao Deng
 • Shuyu Guo
 • Dianlei Zhang
 • Wenhao Zhang


Master Candidates

 • 2021- Chaoyu Shi     Weiwei Sun     Xiaoyu Zhang     Min Wei     Jing Zhou     Tiantian Li     Xiaoying Jin     Yuanyang Qian
 • 2022- Chengshun Shi     Ruiqi Li     Jiyuan Yang     Zhitao Yao     Zhe Zhang     Yidan Wang       Jiabao Fang     Yi Bai     Jianqiang Guo     Yang Xu     Hang Yu     Shihong Liu     Zengrun Ma     JiaNan Ding     KeXin Huang    
 • 2023- Shiguang Wu     Minghang Zhu     Zhengliang Shi     Liu Yang     Wenyu Wang     Ziqi Zhao     Jin Du     Shiyou Xing     Jinyang Miao     Yuanhang Ma     Qinlu Li     Zisheng Zhou     Xiaojian Liu