Members


Ph.D&Master Candidates

Ph.D Candidates

 • Zhongkun Liu
 • Xiaomeng Song
 • Wenchao Sun
 • Shanshan Wang
 • Yujie Lin
 • Zihan Wang
 • Muyang Ma
 • Yukun Zhao
 • Yougang Lv
 • Wentao Deng


Master Candidates

 • 2018- Qiannan Cheng     Xu Cong     Qintong Li    Zongbu Li     Chunhui Liu   Chuan Meng    Minghong Xu    Shanshan Zhao
 • 2019- Daoyuan Fu    Qiao Huang    Dongdong Li   Zhongkun Liu    Jiewen Pang    Yuming Sun
 • 2020- Na Huang    Xiangyuan Liu    Guiqiang Lin     Yiqing Liu     Yuan Ma     Hongtao Tian     Zhi Tian    Yanchao Wang    Guojun Yan    Mengxue Zhao
 • 2021- Chaoyu Shi     Weiwei Sun     Xiaoyu Zhang     Min Wei     Jing Zhou     Tiantian Li     Xiaoying Jin     Yuanyang Qian