Members


Ph.D&Master Candidates

Ph.D CandidatesMaster Candidates

  • 2015- Linyu Han    Jing Li    Kaiyuan Cui    DianLei Zhang
  • 2016- Caihua Li    Lei Mei    Tiantian Huang    Yujie Lin   Yangyang Guo   Wenchao Sun   Meirui Wang
  • 2017- Shao Xu      Guoyun Jiang      Jun Li      Yunbin Wang      Teng Sun      Han Liu      Changfeng Sun      Xianjing Han
  • 2018- to be added