Members


Ph.D&Master Candidates

Ph.D CandidatesMaster Candidates

  • 2016- Tiantian Huang    Caihua Li    Yujie Lin   Lei Mei    Meirui Wang
  • 2017- Xianjing Han     Guoyun Jiang     Han Liu     Jun Li    Changfeng Sun    Teng Sun     Yunbin Wang    Shao Xu
  • 2018- Xiaolin Chen    Qiannan Cheng     Xu Cong     Xuanang Cheng     Xue Dong    Mengmeng Li     Qintong Li    Zongbu Li     Chunhui Liu    Muyang Ma    Chun Meng    Jinwan Shi     Minghong Xu     Xin Yang     Fubin Yao    Tao Ye     Yanchao Zhang     Shanshan Zhao